Rożental – prospekt organowy

Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego w Rożentalu

Prospekt organowy wymaga kompleksowej konserwacji. Wtórne nawarstwienia wpłynęły znacząco na stan zachowania i estetykę ołtarza, dlatego istotne jest zlikwidowanie przyczyn zniszczeń obiektu oraz przywrócenie mu wartości artystycznych, zbliżonych pierwotnemu wyglądowi. Projekt konserwatorski zakłada przeprowadzenie badań oraz kwerendy historycznej i historyczno-sztucznej, umożliwiające dokładne poznanie obiektu
i jego historii.

Prace konserwatorskie zakładają usunięcie wszystkich nawarstwień i odsłonięcie najstarszego opracowania. Należy usunąć wszystkie nieszlachetne metale.

W ramach prac zostaną wykonane niezbędne naprawy stolarskie, takie jak fleki
i sklejenie luźnych elementów oraz rekonstrukcje brakujących fragmentów. Ubytki zaprawy zostaną uzupełniono kitem i wykonane zostanie scalenie kolorystyczne oraz uzupełnienia metali.

Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania. Zdemontowano z ołtarza aplikacje. Zdemontowane elementy przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Na miejscu wstępnie oczyszczono z powierzchniowego kurzu. Sporządzono szczegółowy opis stanu zachowania oraz dokumentację fotograficzną każdego z elementów przed konserwacją.

Pobrano próbki do badań stratygraficznych oraz wykonano odkrywki w celu ustalenia warstw technologicznych i ich stanu zachowania. W przypadku złoceń i srebrzeń zdecydowano się usunąć nieszlachetne metale.

 

Ołtarz Serca Jezusowego w Rożentalu

Rożental – prace konserwatorskie przy ołtarzu serca Jezusowego – I etap prac

Ołtarz boczny z kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Rożentalu, w niektórych źródłach przypisywany warsztatowi Ephraima Gerlacha z Chełmna i datowany na ok. 1761 rok

Prace konserwatorskie zakładają usunięcie wszystkich nawarstwień i odsłonięcie najstarszego zachowanego opracowania. Ze względu na dobry stan zachowania wtórnych srebrzeń podjęto decyzję o nieodsłanianiu wcześniejszej warstwy złoceń, a jedynie
jej udokumentowaniu.

Program prac przewiduje wykonanie niezbędnych napraw stolarskich i uzupełnień snycerskich, retusz warstwy malarskiej, srebrzeń i złoceń.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania, zdemontowano z ołtarza rzeźby, obrazy oraz aplikacje i przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Wykonano szczegółowy opis stanu zachowania oraz dokumentację fotograficzną każdego z elementów przed konserwacją.

Pobrano próbki do badań specjalistycznych oraz wykonano odkrywki w celu ustalenia stratygrafii warstw technologicznych i ich stanu zachowania. Na ich podstawie potwierdzono układ warstw jak na bliźniaczym ołtarzy bocznym św. Jana Nepomucena i podjęto decyzję o takim samym postępowaniu konserwatorskim.

 

Rożental ołtarz św. Jana Nepomucena

Drugi etap prac przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena w Rożentalu

Wykonano wszystkie prace techniczne przy ołtarzu, usunięto przemalowania polichromii i przezłocenia z rzeźb i aplikacji. Doczyszczono warstwę malarską oraz powierzchnie  srebrzeń i złoceń.

Obraz oczyszczono z powierzchniowych zabrudzeń oraz usunięto pożółkły werniks.

Ze względu na liczne otwory wylotowe po działalności drewnojadów widoczne
na odwrociu glorii oraz osłabionej strukturze drewna promieni wykonano impregnację poprzez częściowe zanurzenie i aplikację z pędzla, stosując 15% roztwór preparatu Hekol
w toluenie. Następnie wykonano niezbędne naprawy stolarskie i uzupełnienia snycerskie np. rekonstrukcję części mocujących promienie do glorii, łącząc je na wpust. Wykonano rekonstrukcję przedniej nogi Baranka. W rzeźbie Nepomucena uzupełniono szerokie pęknięcia od odwrocia flekami. Ze względu na duże pęknięcie drewna widoczne
od spodu podstawy rzeźby, biegnące w poprzek od odwrocia w stronę lica, zdecydowano się wykonać wzmocnienia wprowadzając drewniane kołki.

Uzupełniono drobne ubytki drewna kitem, a ubytki zaprawy  gruntem klejowo-kredowym, który odpowiednio opracowano. Nowe grunty pod złocenia i srebrzenia  przeklejono i założono pulment. Wykonano uzupełnienia srebrzeń srebrem w proszku na spoiwie z żelatyny z dodatkiem alkoholu. Po wypolerowaniu powierzchnię metalu zabezpieczono 4% roztworem Paraloidu B44 w toluenie. Miejscowo w celu scalenia uzupełnień położono laserunek olejno-żywiczny. Złocenia uzupełniono złotem w płatku 23 k Dukaten Doppel Gold na spoiwie z alkoholu z dodatkiem żelatyny, następnie powierzchnię wypolerowano.
Drobne przetarcia złoceń wypunktowano miką na spoiwie z 2% dyspersji żywicy akrylowej Primal AC33.

Polichromię karnacji rzeźb zabezpieczono werniksem retuszerskim, a następnie wyretuszowano farbami temperowymi.

Ołtarz św. Jana Nepomucena z Rożentala

Pierwszy etap prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena z kościoła św. Wawrzyńca – Rożental

Ołtarz boczny z kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w  Rożentalu, w niektórych źródłach przypisywany warsztatowi Ephraima Gerlacha z Chełmna i datowany na ok. 1761 rok

Ołtarz św. Jana Nepomucena wymaga kompleksowej konserwacji. Wtórne nawarstwienia wpłynęły znacząco na stan zachowania i estetykę ołtarza, dlatego istotne jest zlikwidowanie przyczyn zniszczeń obiektu oraz przywrócenie mu wartości artystycznych, zbliżonych pierwotnemu wyglądowi. Projekt konserwatorski zakłada przeprowadzenie badań oraz kwerendy historycznej i historyczno-sztucznej, umożliwiające dokładne poznanie obiektu i jego historii.

Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania. Zdemontowano z ołtarza rzeźby aniołów, putt, glorii wieńczącej ołtarz, aplikacje. Wymontowano razem z ramą obraz św. Franciszka oraz rzeźbę św. Jana Nepomucena. Zdemontowane elementy przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Na miejscu wstępnie oczyszczono z powierzchniowego kurzu. Sporządzono szczegółowy opis stanu zachowania oraz dokumentację fotograficzną każdego z elementów przed konserwacją.

Pobrano próbki do badań stratygraficznych oraz wykonano odkrywki w celu ustalenia warstw technologicznych i ich stanu zachowania. Na ich podstawie podjęto decyzję
o usunięciu ostatniej warstwy przemalowań z polichromii i odsłonięciu przedostatniej, najlepiej zachowanej. W przypadku złoceń i srebrzeń zdecydowano się usunąć nieszlachetne metale.

Prace konserwatorskie w kościele w Rożentalu

Przeprowadzono prace fumigacyjne wnętrza kościoła oraz rozpoczęto prace konserwatorskie wyposażenia kościoła. Jako pierwszy z elementów realizowanych w projekcie Pereł Drewnianej Architektury jest ołtarz późnobarokowy ołtarz boczny św. Jana Nepomucena z ok. 1761 r.