Boleszyn – ołtarz św. Trójcy

Trwają prace konserwatorskie przy drugim z pary ołtarzy bocznych – ołtarzu pod wezwaniem św. Trójcy. Stan zachowania ołtarza jet katastrofalny. Podłoże drewniane zostało zaatakowane i w znacznym stopniu zniszczone przez owady. Dodatkowo liczne niewprawne i doraźne reperacje odcisnęły na nim swoje piętno. Powierzchnia została w całości kilkukrotnie przemalowana olejno, grubymi warstwami zalewając oryginalne opracowanie – czerń z elementami podziałów – gzymsów – podkreślanymi czerwienią oraz srebrzeniami na ornamentach. Na szczególną uwagę zasługuje tabernakulum, najprawdopodobniej oryginalnie stojące na niezachowanym do dziś ołtarzu głównym z 1743 roku. Zakończenie prac przy ołtarzu planowane jest na koniec listopada 2018 roku.

Boleszyn – prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Walentego zakończone

Zakończono prace konserwatorskie przy drugim z ołtarzy bocznych pod wezwaniem św. Walentego z kościoła parafialnego w Boleszynie. Przeprowadzone prace przywróciły ołtarzowi jego pierwotny wystrój, jeszcze z 1704 roku – ołtarz powstał do poprzedniej świątyni, został przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła w 1743 r. Dnia 15 września 2018 roku w Boleszynie odbędzie się jak co roku odpust parafialny połączony z uroczystym poświęceniem ołtarza po zakończonych pracach konserwatorskich.

Boleszyn ołtarz Ukrzyżowania

Zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Boleszynie

W Wielki Tydzień do kościoła św. Mikołaja Biskupa w Boleszynie powrócił po zakończonej konserwacji i restauracji ołtarz boczny Ukrzyżowania. Ołtarz pochodzi z 1746 roku (o czym świadczy data ze zwieńczenia). Prace przywróciły pierwsze opracowanie ołtarza – usunięto grube warstwy przemalowań, odsłonięto oryginalnie zachowane srebrzenia (uzupełniono ich ubytki w trakcie prac). Zrekonstruowano również zachowaną szczątkowo dekorację malarską w formie prostej malowanej marmoryzacji. Obraz św. Mikołaja ze zwieńczenia, dopasowany wtórnie do ołtarza Ukrzyżowania powróci na swoje oryginalne miejsce w ołtarzu św. Walentego. W jego dotychczasowym miejscu zostanie umieszczona malowana kopia obrazu „Złożenie do grobu”. Prace trwały od września 2017 roku do końca marca 2018.

 

Prace konserwatorskie w kościele w Boleszynie – I-II 2018

Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Boleszynie. II etap prac.

W ramach prac konserwatorskich odsłonięto pozostałości oryginalnego opracowania ołtarza – błękitno malowanych teł z czerwonymi fragmentami wokół wnęki centralnej. Gzymsy ołtarza są dekorowane srebrem. Drobne fragmenty (m.in. relikwiarze, koszulki obrazu św. Mikołaja ze zwieńczenia) mają dodatkowo zachowane złocenia, wykonane złotem płatkowym (cienkimi płatkami złota, uzyskiwanymi przez rozklepywanie), w szlachetnej klasycznej technice na pulment (nakładanymi na specjalnie przygotowane podłoże, z zaprawą z kredy i kleju, pokrytą rodzajem glinki z klejem – pulmentu. Cienkie płatki złota nakładano na zwilżaną powierzchnię i następnie polerowano). W trakcie prac odkryto, iż obraz św. Mikołaja został umieszczony w ołtarzu wtórnie, w XIX stuleciu, ma mniejszy format  niż wnęka zwieńczenia

Rożental ołtarz św. Jana Nepomucena

Drugi etap prac przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena w Rożentalu

Wykonano wszystkie prace techniczne przy ołtarzu, usunięto przemalowania polichromii i przezłocenia z rzeźb i aplikacji. Doczyszczono warstwę malarską oraz powierzchnie  srebrzeń i złoceń.

Obraz oczyszczono z powierzchniowych zabrudzeń oraz usunięto pożółkły werniks.

Ze względu na liczne otwory wylotowe po działalności drewnojadów widoczne
na odwrociu glorii oraz osłabionej strukturze drewna promieni wykonano impregnację poprzez częściowe zanurzenie i aplikację z pędzla, stosując 15% roztwór preparatu Hekol
w toluenie. Następnie wykonano niezbędne naprawy stolarskie i uzupełnienia snycerskie np. rekonstrukcję części mocujących promienie do glorii, łącząc je na wpust. Wykonano rekonstrukcję przedniej nogi Baranka. W rzeźbie Nepomucena uzupełniono szerokie pęknięcia od odwrocia flekami. Ze względu na duże pęknięcie drewna widoczne
od spodu podstawy rzeźby, biegnące w poprzek od odwrocia w stronę lica, zdecydowano się wykonać wzmocnienia wprowadzając drewniane kołki.

Uzupełniono drobne ubytki drewna kitem, a ubytki zaprawy  gruntem klejowo-kredowym, który odpowiednio opracowano. Nowe grunty pod złocenia i srebrzenia  przeklejono i założono pulment. Wykonano uzupełnienia srebrzeń srebrem w proszku na spoiwie z żelatyny z dodatkiem alkoholu. Po wypolerowaniu powierzchnię metalu zabezpieczono 4% roztworem Paraloidu B44 w toluenie. Miejscowo w celu scalenia uzupełnień położono laserunek olejno-żywiczny. Złocenia uzupełniono złotem w płatku 23 k Dukaten Doppel Gold na spoiwie z alkoholu z dodatkiem żelatyny, następnie powierzchnię wypolerowano.
Drobne przetarcia złoceń wypunktowano miką na spoiwie z 2% dyspersji żywicy akrylowej Primal AC33.

Polichromię karnacji rzeźb zabezpieczono werniksem retuszerskim, a następnie wyretuszowano farbami temperowymi.

Ołtarz św. Jana Nepomucena z Rożentala

Pierwszy etap prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena z kościoła św. Wawrzyńca – Rożental

Ołtarz boczny z kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w  Rożentalu, w niektórych źródłach przypisywany warsztatowi Ephraima Gerlacha z Chełmna i datowany na ok. 1761 rok

Ołtarz św. Jana Nepomucena wymaga kompleksowej konserwacji. Wtórne nawarstwienia wpłynęły znacząco na stan zachowania i estetykę ołtarza, dlatego istotne jest zlikwidowanie przyczyn zniszczeń obiektu oraz przywrócenie mu wartości artystycznych, zbliżonych pierwotnemu wyglądowi. Projekt konserwatorski zakłada przeprowadzenie badań oraz kwerendy historycznej i historyczno-sztucznej, umożliwiające dokładne poznanie obiektu i jego historii.

Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania. Zdemontowano z ołtarza rzeźby aniołów, putt, glorii wieńczącej ołtarz, aplikacje. Wymontowano razem z ramą obraz św. Franciszka oraz rzeźbę św. Jana Nepomucena. Zdemontowane elementy przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Na miejscu wstępnie oczyszczono z powierzchniowego kurzu. Sporządzono szczegółowy opis stanu zachowania oraz dokumentację fotograficzną każdego z elementów przed konserwacją.

Pobrano próbki do badań stratygraficznych oraz wykonano odkrywki w celu ustalenia warstw technologicznych i ich stanu zachowania. Na ich podstawie podjęto decyzję
o usunięciu ostatniej warstwy przemalowań z polichromii i odsłonięciu przedostatniej, najlepiej zachowanej. W przypadku złoceń i srebrzeń zdecydowano się usunąć nieszlachetne metale.