Prace konserwatorskie w kościele w Boleszynie – I-II 2018

Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Boleszynie. II etap prac.

W ramach prac konserwatorskich odsłonięto pozostałości oryginalnego opracowania ołtarza – błękitno malowanych teł z czerwonymi fragmentami wokół wnęki centralnej. Gzymsy ołtarza są dekorowane srebrem. Drobne fragmenty (m.in. relikwiarze, koszulki obrazu św. Mikołaja ze zwieńczenia) mają dodatkowo zachowane złocenia, wykonane złotem płatkowym (cienkimi płatkami złota, uzyskiwanymi przez rozklepywanie), w szlachetnej klasycznej technice na pulment (nakładanymi na specjalnie przygotowane podłoże, z zaprawą z kredy i kleju, pokrytą rodzajem glinki z klejem – pulmentu. Cienkie płatki złota nakładano na zwilżaną powierzchnię i następnie polerowano). W trakcie prac odkryto, iż obraz św. Mikołaja został umieszczony w ołtarzu wtórnie, w XIX stuleciu, ma mniejszy format  niż wnęka zwieńczenia

Ołtarz Serca Jezusowego w Rożentalu

Rożental – prace konserwatorskie przy ołtarzu serca Jezusowego – I etap prac

Ołtarz boczny z kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Rożentalu, w niektórych źródłach przypisywany warsztatowi Ephraima Gerlacha z Chełmna i datowany na ok. 1761 rok

Prace konserwatorskie zakładają usunięcie wszystkich nawarstwień i odsłonięcie najstarszego zachowanego opracowania. Ze względu na dobry stan zachowania wtórnych srebrzeń podjęto decyzję o nieodsłanianiu wcześniejszej warstwy złoceń, a jedynie
jej udokumentowaniu.

Program prac przewiduje wykonanie niezbędnych napraw stolarskich i uzupełnień snycerskich, retusz warstwy malarskiej, srebrzeń i złoceń.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania, zdemontowano z ołtarza rzeźby, obrazy oraz aplikacje i przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Wykonano szczegółowy opis stanu zachowania oraz dokumentację fotograficzną każdego z elementów przed konserwacją.

Pobrano próbki do badań specjalistycznych oraz wykonano odkrywki w celu ustalenia stratygrafii warstw technologicznych i ich stanu zachowania. Na ich podstawie potwierdzono układ warstw jak na bliźniaczym ołtarzy bocznym św. Jana Nepomucena i podjęto decyzję o takim samym postępowaniu konserwatorskim.

 

Rożental ołtarz św. Jana Nepomucena

Drugi etap prac przy ołtarzu bocznym św. Jana Nepomucena w Rożentalu

Wykonano wszystkie prace techniczne przy ołtarzu, usunięto przemalowania polichromii i przezłocenia z rzeźb i aplikacji. Doczyszczono warstwę malarską oraz powierzchnie  srebrzeń i złoceń.

Obraz oczyszczono z powierzchniowych zabrudzeń oraz usunięto pożółkły werniks.

Ze względu na liczne otwory wylotowe po działalności drewnojadów widoczne
na odwrociu glorii oraz osłabionej strukturze drewna promieni wykonano impregnację poprzez częściowe zanurzenie i aplikację z pędzla, stosując 15% roztwór preparatu Hekol
w toluenie. Następnie wykonano niezbędne naprawy stolarskie i uzupełnienia snycerskie np. rekonstrukcję części mocujących promienie do glorii, łącząc je na wpust. Wykonano rekonstrukcję przedniej nogi Baranka. W rzeźbie Nepomucena uzupełniono szerokie pęknięcia od odwrocia flekami. Ze względu na duże pęknięcie drewna widoczne
od spodu podstawy rzeźby, biegnące w poprzek od odwrocia w stronę lica, zdecydowano się wykonać wzmocnienia wprowadzając drewniane kołki.

Uzupełniono drobne ubytki drewna kitem, a ubytki zaprawy  gruntem klejowo-kredowym, który odpowiednio opracowano. Nowe grunty pod złocenia i srebrzenia  przeklejono i założono pulment. Wykonano uzupełnienia srebrzeń srebrem w proszku na spoiwie z żelatyny z dodatkiem alkoholu. Po wypolerowaniu powierzchnię metalu zabezpieczono 4% roztworem Paraloidu B44 w toluenie. Miejscowo w celu scalenia uzupełnień położono laserunek olejno-żywiczny. Złocenia uzupełniono złotem w płatku 23 k Dukaten Doppel Gold na spoiwie z alkoholu z dodatkiem żelatyny, następnie powierzchnię wypolerowano.
Drobne przetarcia złoceń wypunktowano miką na spoiwie z 2% dyspersji żywicy akrylowej Primal AC33.

Polichromię karnacji rzeźb zabezpieczono werniksem retuszerskim, a następnie wyretuszowano farbami temperowymi.

Lubawa – Kościół św. Anny – Ołtarz Matki Bożej Lipskiej – etap II

W drugim etapie prowadzono prace konserwatorskie przy rzeźbionej ramie ołtarza. Usunięto przemalowania i wtórne złocenia, a także część wtórnych gruntów. Ustalono chronologię warstw i odsłonięto najstarsze zachowane warstwy technologiczne.

Przeprowadzono impregnację zwieńczenia oraz części aplikacji (liście i chmury) z ramy ołtarza. Wykonano naprawy stolarskie i snycerskie w obrębie zwieńczenia – przytwierdzono odłamane ramiona aniołów oraz wstawiono fleki w miejsca pęknięć drewna. Uzupełniono także ubytki formy snycerskiej korony. Następnie rozpoczęto uzupełnianie formy snycerskiej części głównej ołtarza, polegające na dorzeźbieniu brakujących części girland. Wszystkie uzupełnienia drewna wykonano z drewna lipowego.